Ubytovací poriadok

Apartmány a štúdiá AQUA

Hosť, ktorý si prenajme apartmán alebo štúdio sa zároveň zaväzuje dodržiavať ubytovací poriadok.

 1. V apartmánoch a štúdiách môže byť ubytovaný len hosť, ktorý predloží na recepcii svoj osobný doklad o totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).
 2. Na základe vopred objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné hosťa ubytovať od 14.00 do 18.00 hodiny. Hosť je povinný izbu uvoľniť do 9.00 hod. posledného dňa ubytovania. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 9.00 hod, bude mu započítaná cena za ďalšiu noc.
 3. Pri každom odchode z apartmánov má hosť apartmán uzamknúť a kľúč dobre uschovať. V prípade straty kľúča, je hosť povinný uhradiť škodu vo výške: 50€.
 4. Ubytovací poriadok ukladá hosťom niektoré obmedzenia v záujme ostatných hostí. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. sú hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
 5. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené zanechávať deti bez dozoru dospelých v izbe, alebo na schodišti. Na izbách je zakázané variť!
 6. V prenajatých apartmánoch a štúdiách sa nesmie bez súhlasu vedenia nič meniť, najmä nie premiestňovať nábytok.
 7. Do apartmánov a štúdií je zákaz vodenia akýchkoľvek zvierat.
 8. Do priestorov ubytovacieho zariadenia je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.
 9. Za ubytovacie služby je hosť povinný platiť vopred.
 10. Hosť má právo používať celé zariadenie prenajatej izby. Všetky škody spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou všeobecnej ochrany sa považujú za ničenie majetku a požaduje sa za ne náhrada.
 11. Keď si hosť objedná izbu vopred, je povinný prijať tú, ktorá mu bola pridelená.
 12. Hosťovi je k dospozícii kniha prianí a sťažností u pracovníka recepcie.
 13. Za peniaze a cenné veci zodpovedá ubytovacie zariadenie len vtedy, ak ich prevzalo do úschovy podľa § 434 Občianskeho zákonníka.
 14. Používanie izieb je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami. Z hygienických dôvodov je povolený len pobyt hosťa, ktorý dodržuje osobnú hygienu.
 15. Na vstupovanie osôb a vozidiel do areálu kúpaliska VADAŠ Thermal Resort sa používajú čipové karty (ubytovacie karty hostí). Zneužité ubytovacie karty ubytovanými hosťami nájomcu budú odobraté a zablokované. Ubytovacia karta sa odblokuje (bude opätovne použiteľná) po uhradení zmluvnej pokuty vo výške 50,- €, za každú odobratú kartu na recepcii VADAŠ Thermal Resort. Bez platnej ubytovacej karty hosť nebude pustený do areálu VADAŠ Thermal Resort. Nájomca nezodpovedá za zneužitie ubytovacej karty, ktorá bola vystavená ubytovanému hosťovi nájomcu.
 16. V apartmánoch je prísny zákaz fajčenia a narábania s otvoreným ohňom!!!!
 17. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, ubytovacie zariadenie podľa § 759 ods. 2 Občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.